Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 Mogressfjellet hytteforening
 
            Sted:               Bimbo Veikro
            Dag/dato:       tirsdag 31.01.17
            Tidspunkt:     18.00
            Antall oppmøtte: 18+ 6 fra styret
 
                           Agenda  

Under er protokollen fra årsmøtet:

Årsmøte 2017 Mogressfjellet hytteforening

Sted: Bimbo Veikro
Dag/dato: tirsdag 31.01.17
Tidspunkt: 18.00
Antall oppmøtte: 18 + 6 fra styret 
Agenda
1. Valg av møteleder og godkjenning av innkalling
- Ingen anmerkning til innkalling. Marius Solstrand valgt til ordstyrer.
2. Valg av referent
- Kai Ove Adolfsen valgt til referent.
3. Årsberetning
- Orientering fra styret, hovedpunkter kan leses under.
4. Regnskap 2016 og budsjett 2017
- Regnskap 2016 og budsjett 2017 ble godkjent.
5. Innkomne forslag 
- Ingen innkomne forslag
6. Valg av styre og revisor ifølge vedtekter
- Torstein Paulsen Larsen, Oddbjørn Keim, Romar A. Hansen og Gøran Aas Albertsen på gjenvalg, alle velges enstemmig for to nye år

Styrets beretning 2016
Avholdt tre styremøter samt årsmøte, de viktigste sakene listet opp under:

Oppfølging av «scooterløypesaken»; deltagelse på møter og korrespondanse/uttalelse med administrasjonen i Rana kommune
Søknader om økonomisk støtte (lys i Umbukta, utbedring av vei)
Kostnadskontroll/budsjett
Brøyting i Umbukta vinterstid – forlenget avtale med Umbukta fjellstue
Oppdatering av facebookside/hjemmeside

Før møtet holdt John Einar Jacobsen fra Telemix en orientering om muligheter for tilknytning til internett i hytteområdet fra sender på Hellerfjellet. Det vil i nær | fremtid komme et skriftlig tilbud fra Telemix som vil bli distribuert til medlemmene.

Etter møtet ble avsluttet var ordet fritt, følgende ble notert:
- Styret ble bedt om å bidra til at tråkkemaskinen på Umbukta Fjellstue får mulighet til å lage skispor og evt også utbedre scooterløype til hytteområdet.
- Det ble stilt spørsmål om tankanlegg i Umbukta, og status på dette. Er i bero i påvente av behandlingen av scooterløype Umbukta – grensen. Styret følger opp saken, og skal også undersøke alternative løsninger for å få dette på plass.
- Det er en del båthengere som står oppstilt sommeren igjennom på parkeringsplassen ved båtutsettet. Disse kan med fordel stilles på en oppstillingsplass på veien lenger bort mot demningen slik at biler som kommer i helgene får parkeringsplass. På denne måten kan vi kanskje også unngå at folk må parkere langs veien ned mot båtutsettet.
- Et ønske om å få finere masse kjørt på parkeringsplass i Umbukta hvor scootere kjører fra kryssing av E12 og frem til begynnelsen på scooterløype.
- Det ble informert om at Helgeland Kraft har et ferdig oppsett på pris for strømtilknytning til hytteområdet. Styret får oversendt kontaktinfo og følger opp saken.
- Det vil bli offisiell åpning av det oppmerkede stinettet en av de første helgene på vårparten etter at veien åpnes. Mer informasjon vil komme i forkant av dette.