Om hogst av hytteved i og ved Mogressfjellet 2008

Hogst til hyttene i Mogressfjellet har siden 80-tallet blitt styrt av avtale mellom hytteforeningen og Statskog. Det ble utpekt hogstområder og laget enkelte regler for hogsten. Disse reglene er stort sett de samme i dag.

All bjørkeskog i fjellet er underlagt de kommunevise verneskogsbestemmelsene. I realiteten har vi som grunneier meldeplikt til kommunen ved all hogst. Vi har imidlertid en aksept fra kommunen på at vi kan tillate hogst til hyttene under forutsetning at det blir gjort på en sånn måte at en sikrer god nok fornyelse ao at skogens biologiske funksjon opprettholdes. Et estetisk skogbilde skal bevares. (hensyn til skog/friluftsliv/vilt med mer) På flere måter søker vi å begrense hogstpåvirkningen og sikre foryngelsen:

- Nedfallsved og død/skadd bjørk skal prioriteres som ved.   

- Avblåste rabber har de vanskligste fornyelsesforhold, og den dårligste tilveksten. Her bør hogst unngås.

- På steder der den frodigste skogen står, på lune plasser i lisider og i smådaler, bør hogsten foregå. Her er det lettest å få opp ny skog og lett å få til en skånsom hogst samtidig som der er mest og størst bjørk.

- Gjennsetting av lange stubber må unngås. Det er en stor del av volumet.

Derfor aksepteres ikke hogst vinterstid.

Se ellers vedlagte hogstregler. Retningslinjer for hogst er også beskrevet på selve hogsttilatelsen.

Det aksepteres uttynningshogst rundt egen hytte i hyttefeltet. Dette er vedelagsfritt. Det må skje på en slik måte at et ikke virker skjemmende i hyttefeltet, og er akseptabelt i fht. hyttefeltets retningslinjer og ikke minst naboer.

Alle som skal foreta hogst så langt fra hytta at en normalt ønsker/må benytte transport med foreksempel snøscooter skal innhente hogsttilatelse fra grunneier. Hogsttilatelse kreves av kommunen ved dispangsasjonnøknad for kjøring.

 For anvisning av hogstteig i hogstområdene benyttes egen kontaktperson i hytteforeninga. For tiden er dette Åge Hendriksen.

Tommelfingerregel er at hyttefester disponerer 1 daa. rudt hytta relativt fritt. Et hyttefelt er regulert område. Det som er utenfår "tomta" på 1 daa. er fellesareal/friareal.

I og ved hyttefeltene er det viktig at htteeiernes interesser blir ivaretatt og at folk trives. Dette er vesentlig også i forvaltingen av skogen i og rundt et område som Mogressfjellet med nesten 250 hytter. Vi vil være medspiller til dette, gjerne i samspill med hytteforeninga.

Statskog SF, Helgeland

Trond Nordås

All hogst skal utføres i barmarksesongen.

Unngå å hogge i hekketidea.
Hogsten utføres som uttynning. Nedfall og skadde trær prioriteres først. Sette igjen enkelte gammelbjørker for å skape variasjon.
Ungbjørk settes fortrinnvis igjen, men uttynning kan foretas i tette partier.
Spesielt store, fine eller på andre måte spesielle trær settes igjen.
Ikke hogg det andre har satt igjen.
Spar mest mulig av stubbeskudd ved felling. Disse er spesielt viktig som fornyelse.
Ved hogst ut mot åpne partier som myrer, fjellknauser og vannkanter settes igjen mest mulig urørt kantsone. Bredden på dette vil variere etter skogstype og områdets størrelse. Større snauområder betinger bredere kantsone. Likeså glissen og småfallen skog.
Hogg ikke rogn og selje.
Det aksepteres ikke vinterhogst.
 Tore
PS
Kontaktperson for hogst er:  Åge Hendriksen Tlf. 48 16 44 30.