Historien om mogresfjellet's hytteforening

Jeg skal ikke skrive en historie om mogressfjellet hytteforening, men gjengi referater og skriv fra alle dokumenter som vi har tilgjengelig. Ettersom jeg er valgt til kasserer og min kone er valgt til sekretær har vi fått tilgang til alle dokumenter siden hytteforeningen startet.  De fleste er handskrevet og kan være vanskelig å lese. Noen dokumenter har vi skannet for å kunne vise hvordan sakene har forløp. En del stedsnavn og grammatikk kan nok være feiltolket. Hilsen Evy og Tore Johansen
 

Det første styremøte som ble holdt var den 30.10.1968 hjemme hos Olav Nerdal.

Tilstede var: Angell D. Strøm, Bærnt Gruben, Odd Hågensen, Anne Brattland og Olav Nerdal.
 
Formannen ønsket vel møtt, og møtet ble ledet etter følgende dagsorden:
I            Valg av nestformann, sekretær, kasserer, og styremedlem. Valg av revisor med varamann.
II           Navn på foreningen
III          Forslag til vedtekter
IV          Arbeidsplan for vinteren og våren
 
I           Til nestformann ble valget Angell Strøm
            Til Kasserer ble valget Odd Hågensen
            Til sekretær ble valget Anne Bratland
            Til styremedlem ble valget Bærnt Gruben
            Styret valgte Leif Westengen som revisor for 1968 – 1969 med Svein Osmo som varamann.
 
II          Styret drøftet litt fram og tilbake uten å komme fram til et godt forslag om hva foreningen skal
            hete.
 
III         Styret foreslår følgende vedtekter:

§1. Mogressfjellet`s Vel er en forening som består av hytte/tomtefestere på statens grunn i Mogressfjellet / Akersvatn.       

 

§2. Foreningens formål er å ivareta hytteeiernes fellesinteresser, så som: vei, telefon, naturvern og 
andre oppgaver som naturlig måtte være av interesse.

 

§3. Foreningen velger et styre på fem medlemmer på årsmøtet, som avholdes hvert år i oktober
mnd. Valg: Formannen velges særskilt. De øvrige fire medlemmer kan velges ved akklamasjon. Fremkommer
det mer en fire forslag skal det stemmes skriftlig. Dessuten velges to varamenn til styret, samt en
revisor med varamann.

 

§4. Medlemskontigenten er Kr. 5,00 pr. år, og betales innen årets utgang.

 

§5. I tilfelle oppløsning, tilfaller foreningens eiendeler Nord-Helgeland Skogforvaltning som kun kan
anvende dem til formål i Mogressfjellet.

 
IV       Formannen opplyste at det allerede var sendt søknad til Telegrafverket v/bestyrer Berg, om

tilkobling av telefon ved Austerbukta. Telegraf bestyreren hadde da opplyst at søknaden neppe
ville bli behandlet før sommeren 1969 da hele Ildgruben – området først da skulle prosjekteres.

 

Formannen fikk i oppdrag å sende en søknad til statens Vegvesen om utbrøyting av
parkeringsplass på Umskaret i vinterhalvåret, særlig i påsken.

 

Likeledes et brev til Vassdragsvesnet vedrørende vedlikehold av veien til Austerbukta.

 

Formannen ble også pålagt å undersøke hvordan en kan hindre at jakt foregår innen hytteområdet.

 

Styremøte i Rutebilbygget 3.3.1969

Tilstede var: Bærnt Gruben, Odd Hågensen, Angell Strøm, Olaf Nerdal og Anne Bratland.
 
Det ble enstemmig vedtatt at det skal holdes medlemsmøte på Meyergården Hotell den 18.3.1969 kl. 19.00.
Sekretæren ble pålagt å innkalle medlemmene skriftlig. Se vedlagt skriv. ”Skrivet mangler”.
Ellers ble det vedtatt at styret skal være hovedkomiteen for årets påskeskirenn.
 
Styremøte den 19.3.1969 på Meyergården Hotell
 
Tilstede var: Olav Nerdal, Odd Hågensen, Bærnt Gruben og Anne Bratland.
 
Sak I     Påskeskirennet

Det ble bestemt at styremøte skal holdes hos Arne Brattland mandag 24.3.1969 for å planlegge
skirennet mer i detaljer.

                     
     

Medlemsmøte på Meyergården Hotell den 19.3.1969 kl 19.00.

 
               Tilstede var 23 medlemmer.
 
I          Formannen ønsket de fremmøtte velkommen og refererte den utsendte dagsorden, som ble enstemmig vedtatt.
II         Formannen ga en orientering om styrets arbeid siden konstitueringen.
III        Foreningens navn. Det ble vedtatt at foreningen skal hete mogressfjellet`s Hytteforening,

13 stemmer. Styrets forslag på Mogressfjellet`s Vel fikk 7 stemmer.

IV       Bestilling av telefon. Det ble bestemt at styret skal arbeide videre med telefonspørsmålet.

Det ble imidlertid så bestemt å anskaffe og leie telefon pr. år at for styret sender bestillingen
når den finansielle siden var klar.

V        Konigentregulering. Det ble bestemt at kontingenten for 1969 blir kr. 10.00.         
VI       Godkjenning av vedtekter. De 5 paragrafer som var foreslått av styret ble enstemmig vedtatt.,

med unntak av paragraf 4, der det ble vedtatt at kontingenten skal være kr. 10.- pr. år.

VII      Jaktforbud i Mogressfjellet. Det ble vedtatt at bestemmelsen om jaktforbud i hytteområdet

som står i jaktkortet må håndheves. Styret bør gjøre kjent med kart - plakaten hvor hytteområdet har sine grenser.

VIII     Påskeskirennet 1969. Styret utgjør hovedkomiteen.

VIIII    Eventuelt. Til våren bør en merke en sti langs vatnet forbi Svartkjønna og langs Akersvatnet.

         Det ble ellers diskutert litt om plasseringen av de naustene som skal bygges til sommeren.
         Til slutt var det kaffespleis og kaffeprat.
            
 

Medlemsmøte hos Anne Brattland 24.3.1969

 
Tilstede var: Olav nerdal, Bærnt Gruben, Angell Strøm og Odd Hågensen.
 
Dagsorden: Påskeskirennet.
            Det ble bestemt at skirennet skal holdes langfredag på et sted der det ikke er så mye vind.
            Brunrembukten ”vanskelig å lese, får sikkert kommentarer på dette” eller der omkring. I premie
            skal det utdeles diplomer og 5 øres medaljer. Klasseinndelingen blir slik: Under og til og med
            3 år, 4-5 år, 6-7 år, 8-9 år, 10-11 år, 12-13 år, 14-15 år og 16-17 år. Over 17 år starter man på
            ideal tid og løypa skal være 2 km.
 

Styremøte hos Olav Nerdal 8.10.1969

 
Tilstede var: Angell D. Strøm, Bærnt Gruben, Odd Hågensen og Anne Brattland.
 
Det ble vedtatt at foreningen skal holde årsmøte på Meyergården Hotell den 23/10-69. Sekretæren
ble pålagt å innkalle medlemmene skriftlig.
Innkalling til årsmøte   
Årsmøte på Meyergården Hotel 23/10-69
 
Tilstede av styret var: Olav Nerdal, Angell Strøm, Bærnt Gruben og Anne Bratland. Dessuten
møtte 18 medlemmer, totalt 22.
 
I     Åpning.
      Møtet ble ledet av formann O. Nerdal som ønsket alle medlemmer velkommen og spurte om
      noen av medlemmene hadde noe å bemerke til innkallingen av årsmøtet.
      Innkallingen ble godkjent, likeså den oppsatte dagsorden for møtet.
 
II    Formannen leste årsberetningen som ble godkjent uten merknader.
 
III   Regnskapet som var revidert og funnet i orden ble også godkjent.
 
IV   Det var ikke kommet inn skriftlige forslag til årsmøtet, og medlemmene ble anmodet om å
      legge frem de saker som var deres problem.
     
      Fru Brynhild Andersen var ”inderlig i beit” for et skur i vegkrysset ved Umskaret. Formannen
      opplyste at han hadde vært i kontakt med skogforvaltningen som hadde like lyst til å tillate
      bygd et skur der. Kunne derimot henvendelsen komme fra Helgeland Bilruter via Vegvesenet
      var det større muligheter for at byggetillatelsen kunne bli gitt.
      
      Det ble også foreslått at foreningen skulle anskaffe en kjøretrille for båt, og det nye styret ble
      pålagt å få laget en slik trille billigst mulig.
     
      Telefonspørsmålet er ennå ikke løst og formannen foreslo at det nye styret bør undersøke
      nærmere den finansielle siden av saken. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
 
      En annen sak som en del av medlemmene var opptatt av var om det er ”høvelig” at
      Akervassområdet er utsatt som elgvald og at den beste jakttiden for småvilt dermed blir
      redusert. Her ble intet vedtak gjort siden ingen av ”elgjegerne” var til stedet, men at
      medlemmene og styret skulle ”lufte” saken, og at styret skulle kontakte skogforvalteren og
      høre hans syn på saken.
 
      Så var det de medlemmene som bor rundt Falkstol tjønna og henter sitt drikkevann der. Disse
      er plaget av at vannet blir forurenset av badegjester. Årsmøtet vedtok at det er forbudt å bade i
      Falkstol tjønna. Det er heller ikke lov å fiske med line der. Stang fiske, og slukfiske er tillatt
      for publikum.
 
V   Valg
      Følgende ble valgt til styret: Olav Nerdal                formann
                                                    Angel Strøm          nestformann
                                                    Anne Brattland       sekretær
                                                    Svein Osmo           kasserer
                                                    Bærnt Gruben         styremedlem
                                                    Birger Øverdal         varamedlem
                                                    Odd Hågensen        varamedlem
                                                    L. Westengen         revisor
                                                    Jørgen Michaelsen  revisor varamann
 
Etterpå viste Harald Stien mange vakre lysbilder fra Rana – fjellene.
 
Tilslutt var det kaffespleis og kaffe prat.
 
Årsberetning for 1968-69                                                                       Referent
                                                                                                       Anne Bratland
 

Styremøte hos Olav Nerdal 25/2-70

 
Tilstede var: Olav Nerdal, Svein Osmo, Bærnt Gruben, Angell D. Strøm, og Anne Brattland.
I          Kassereren ble pålagt å prøve å få inndrevet kontingenten for 1969, kr. 10,- (fra de som ikke

har betalt) og 1970, kr. 5,-.

 
II         Sekretæren ble pålagt å sende ut rundskriv til medlemmene om kontingenten.
 
III        Formannen refererte et skriv fra Skogforvaltningen om: Reguleringsbestemmelsen for

motorisert trafikk på statens grunn i Nordland.
Vedtak: Styret i hytteforeningen mener at de av medlemmene som har behov for å kjøre med
scooter til hytta må kunne søke om dispangsasjon. Dog håper styret i hytteforeningen at
unødvendig kjøring mellom hyttene ikke vil bli tillatt.

 
IV       Formannen refererte et skriv fra telegrafbestyrer Berg der han redegjør med kostnadsoverslag

for oppsettelse av telefon i Austerbukta. Etter det han opplyser blir det altfor dyrt på nåværende
tidspunkt å anskaffe telefon. Formannen opplyste at han hadde hatt kontakt med NVE v/Odd
Fredheim, som lovet å holde Nerdal underrettet om hvordan NVE vil løse sitt telefonspørsmål,
kanskje der kunne bli et samarbeid.

 
V        Det ble vedtatt at ”telefonskuret” må bli reparert til sommeren. Det ble oppsatt på den plassen

skogforvaltningen har anvist og brunbeiset.

 
VI       Formannen refererte at det på de nye jaktkortene fra 1970 var tatt med at det er forbudt å

jakte innenfor hytteområdet, men styret vil også foreslå at området rundt geografisk blir bedre
spesifisert. At grensen går som en linje fra Svartkjønna til toppen av Mogressfjellet til toppen
av Falkstolen og til ”innerenden” av Brunreinbukta.
 

VII       Det ble vedtatt at foreningen skal holde skirenn i påsken, men da må det bli bedre vær enn i 1969.

 

Referat fra skirennet langfredag 1970

 
Langfredag påsken 1970 arrangerte hytteforeningen skirenn i Mogressfjellet, det første i sitt slag. Været var
ganske fint, men overskyet. De aller minste startet med stor iver, og der avgjorde sekundene plasseringen på resultatlisten. De voksende gikk på ”idealtid”.
I alt startet 84 deltakere og arrangementet var så vellykket at det nok blir forsøkt på nytt neste år.
Til premie fikk hver deltaker en 50 øres medalje og 1 diplom, som de fikk utdelt under stor applaus.
 

Styremøte på kontoret til Olav Nerdal 4/11-70 kl. 19.45

Tilstedet var: Olav Nerdal, Bærnt Gruben, Angel Strøm og Anne Brattland.
Det ble diskutert det forestående årsmøte som skal holdes på Meyergården Hotell den 17/11 – 70. Sekretæren ble pålagt å skrive innbydelse og skrive årsberetning sammen med formannen.
 

Årsmøte på Meyergården Hotel 17/11-1970

 
Tilstedet fra styret var: Olav Nerdal, Bærnt Gruben og Anne Brattland.
Til sammen var 17 medlemmer til stede.
Formannen ønsket de fremmøtte velkommen. Måten årsmøte ble innkalt på ble godkjent.
Formannen refererte årsberetningen og gikk så gjennom den punktvis. Det ble av enkelte medlemmer påpekt at
”svensktrafikken” rundt Akersvatnet begynner å bli nokså nærgående at det p.g.a. liten parkeringsplass nede ved vatnet var vanskelig å finne plass for medlemmenes biler når den for det meste var opptatt av svenske campingvogner. Det ble også påpekt at fiskerioppsynet bør være oppmerksom på det store fiskeriet som svenskene har i Akersvatnet.
Beretningen ble uten merknader vedtatt.
Regnskapet ble lagt frem i revidert stand og vedtatt uten merknader. Det ble vedtatt at kontingenten skulle forhøyes til kr. 10,- for 1971. Under punkt 4 ble det presisert at det ikke måtte jaktes i hytteområdet. Det ble sterkt fremhevet at det dyreliv som er mellom hyttene måtte for all del få leve i fred. Disse grenselinjene ble derfor vedtatt. Fra Svart tjønna til toppen av Mogressfjellet, Falkstol toppen og Indre Brunrenner bukta. For å gjøre det kjent for flest mulig, at innenfor overnevnte grenselinjer måtte det ikke foregå jakt, ble det foreslått å sette opp et kart med godt merket grenselinjer på naustveggen ved nedkjøringen til Austerbukta.
Det var ikke kommet inn noen forslag under punkt 5. Men det ble diskutert de problemer som er når en skal få påskeprovianten frem.
Valg, følgende ble valgt til styret:
Formann:               Birger Øverdal
Nestformann:         Lars Loe
Sekretær:              Sverre Falk Olsen
Kasserer:              Svein Osmo
Styremedlem:        Bærnt Gruben
Varamann:             Elbjørg Edvardsen
Varamann:            Olaf Nerdal
Revisor:                 L. Westengen og Jørgen Michaelsen
 
              Tilslutt var det kaffespleis og mer ”hytteprat”
                                                                                                              Anne Bratland
           
Brev til medlemmene
Brev fra televerket 1
Brev fra televerket 2
Innkalling årsmøte 1970
Årsberetning 1970_1
Årsberetning 1970_2