Vedtekter

1. GRUNNLAG

Disse vedtekter gjelder innenfor regulert område i reguleringsplan for mogressfjellet, stadfestet av Rana kommunestyre 05.07.83.
Vedtektene inngår som supplement til festekontrakten som er opprettet på de enkelte tomter i det regulerte området etter 01.01.1984

Foreningen har bl.a. som sitt formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles intresser i omliggende naturområde, så som veger, stier, felles annlegg, drikkevatn, ferdsel, jakt, fiske m.m 

2. HYTTEFORENINGEN

Alle tomtefestere i området har rett til medlemskap.
Medlemsåret følger kalenderåret, og foreningens årsmøte avholdes i Januar eller Februar. Medlemmene varsles av styret innen 3 uker før årsmøtet.

Følgende saker skal behandles:
1. Beretning
2. Regnskap
3. Budsjett
4. Valg av styre og revisor
5. Øvrige saker - etter forslag fra styre eller etter krav fra medlem eller bortfester framsatt innen 10 dager før   generalforsamlingen.

Årsmøtet velger styre på 5 medlemmer, formann, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem. Styrets fungsjonstid er 2 år med vekselvalg henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Dessuten velges årlig vararepresentanter, revisor og ønskelige utvalgkomiteer. Kontigentens størrelse fastsettes av årsmøte. Hver kontigent kan møte med 2 stemmeberettige.

Foreningens styre er kontaktfungsjon med forvaltningen og representanter fra forvaltningen bør være til stede på årsmøte.
Beretning, regnskap, budsjett og referat fra årsmøtet sendes skogforvaltningen. 

3. VIDERE UTBYGGING OG UTVIKLING

Bebyggelse i reguleringsområdet utover det som er angitt i reguleringplan stadfestet 05.07.83, er ikke tillatt med mindre reguleringsplan er endret. Skogforvaltningens tillatelse er nødvendig for etablering av nye fellesanlegg eller tilførsel av elektrisitet o.l. Slike tiltak kan bare gjennomføres av hytteforeningen eller skogforvaltningen i samråd med hytteforeningen.
 
4. VANN-AVLØP-PRIVET-RENOVASJON

4a. Vannforsyning.
Det tillates ikke innlagt vann i hyttene. Vann bør hentes fra anviste steder.

4b. Avløp.
Spillvann (vaskevann) skal infiltreres i grunnen ved at det føres til synkekummer.

4c. Privet.
Det tillates bruk av utedo i Mogressfjellet hytteområde. Utedoene skal fortrinnsvis bygges i kombinasjon med uthus. Der hvor det kan forårsake forurensing kan det tillates separate utedo plassert maksimalt 25 meter fra hytte. I enkelte tilfeller kan det dispenseres fra 25 m. grensen.

4d. Renovasjon.
Festeren plikter å ta rede på sitt søppel og bringe det med seg hjem eller til offentlig søppelplass. Det er ikke tillatt å grave ned søppel i terrenget.
Dersom det kreves innført annen renovasjonsordning av kommunen eller forurensningsmyndighetene, plikter festerne å delta i driften av denne gjennom hytteforeningen.

4e. Forurensning.
Spillvann, privetavfall og søppel må ikke forurense drikkevannskilder eller på annen måte genere omgivelsene.

5. FERDSEL-MATERIALTRANSPORT

Matrialtransport m.v. skal skje på snødekt mark eller etter nærmere avtale med skogforvaltningen.
Motortransport på barmark innen hytteområdet er forbudt. Kjøring med snøscooter inn til hytteområdet skal skje langs godkjent løype og derfra korteste veg til hytta.
Kjøring utenom dette innen hytteområdet er ikke tillatt. 

6. DRIFTSKOSTNADER

Driften av hytteområdet er hytteforeningens ansvar og festerne plikter å dekke driftskostnadene.
Årsmøtet fastsetter andel driftsutgifter for neste budsjettermin og retningslinjer for driften. 

7. KONTRAKT FESTER/BORTFESTER

Individuell behandling av medlemmenes festekontrakt med skogforvaltninen er foreningen uvedkommende.

8. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene kan endres helt eller delvis etter avtale mellom hytteforeningen og skogforvaltningen. Hytteforeningen treffer avtale om vedtektsendringer med skogforvaltningen med simpelt flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Disse vedtekter er godkjent på foreningens årsmøte 28.oktober 1986
Nytt punkt 4c er godkjent på foreningens årsmøte 25.oktober 1988
Vedtekter av 30.10.1968 og 16.02.1984 utgår.
Mo, 28.10.1988.
Tid for årsmøtet (punkt 2) er endret på ekstraordinært årsmøte 17. november 2005.