Velkommen til Mogressfjellet hytteforening

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mogressfjellet ligger 40km øst for Mo i Rana i Nordland fylke, like ved riksgrensen til Sverige. Det er tilsammen 233 hytter fordelt på 90 hytter i gammelområdet og 143 i nyområdet.

Styret består av: leder; Marius Solstrand, nestleder: Kai Ove Adolfsen ,kasserer: Helge Sandnes, sekretær og styremedlem. Møter blir avholdt etter aktivitet og behov.
Årsmøtene avholdes i januar / februar.

Medlemskontigenten blir brukt til bl.a.: Utbedring / vedlikehold av veg, gangstier, skirennbua, gapahuk,benker og båtutsettingsramper.

Merking og skraping av skootertrase. Brøyting av hytteveien om våren i enkelte tilfeller.

Ønsker å få tilsendt alle medlemmene sin e-postadresse, da kunne vi fått ut informasjon på en enklere måte.
De som ønsker å få informasjon på mail sender dette til : mogressfjellet@gmail.com

Været i Mogressfjellet

-  Innformasjon om snø, vann, vær og klima
-  Værmeldingen i Mogressfjellet.  https://www.yr.no/sted/Norge/Nordland/Rana/Mograsfjellet/
-   Værstasjon umbukta rødekors http://www.ranark.no/wdu/wd_u_only.php
 

INFO ANGÅENDE PARKERING VINTER 2018

Årskort kan kjøpes på Umbukta fjellstue og på Sportshuset Mo og koster kr. 500,- for bil og kr. 600,- for bil med henger.

Døgnpris kan betales kontant på parkeringsplassen, kr. 50,- for bil og kr. 60,- for bil og henger pr. døgn. Det blir satt opp postkasse med betalingskonvolutt hvor man skriver navn etc. på en konvolutt og river av en del som legges i bilen, konvolutten med penger legges i postkassa som blir satt opp.
Ellers er det mulig som før å komme på fjellstua og betale for dagsparkering, der er det mulighet å betale med kort.

Det vil bli foretatt kontroll på parkerte kjøretøyer, og ilagt kontrollavgift på kr. 300,- ved manglende betalt parkeringsavgift.

Det er til opplysning ikke tillatt å parkere biler og/eller hengere inne på området rundt garasjene.

Styret oppfordrer alle til å betale parkeringsavgiften!

Fjellstua åpner fredag 29. januar kl. 1000 – 1800. Vil holde åpent fredag, lørdag og søndag frem til påske , så blir det hver dag etter det frem til september

             

Medlemskontingent 2018.    

Her er litt info om årets kontingent:  

Sats: 300 kr (økt fra 250) Vedtatt årsmøte 2015   
Kontonummer: 4516.12.88857   
Frist: 31.03.2018
Merkes: hyttenummer og/eller medlemsnumer
 
                                                                                                               

  Behandling av snøskutersøknader sesongen 2018/2019

  Av: Jørgensen, Kari | Publisert: 10.10.2016 11:35:22 | Emneord: Forsiden
  snøscooter
   

  ​​​På grunn av redusert bemanning ved byplanavdelingen opererer vi nå med forlenget saksbehandlingstid på inntil 3 måneder for saker som skal behandles etter motorferdselloven med tilhørende forskrift.

  Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknad om kjøring for årets sesong, og vil sende foreløpig svar til de som allerede har søkt, jf. forvaltningsloven § 11a om saksbehandlingstid og foreløpig svar.

  Søknader vil bli behandlet så snart som mulig, men grunn av stor saksmenge må det likevel regnes med en saksbehandlingstid på inntil 3 måneder fra søknaden blir mottatt.
  Byplansjefen

   

              

  INFO OM SCOOTERLØYPER 

  Innstilling til Formannskap fra Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.10.2016 - sak 74/16
  Vedtak: 1. Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune. .
  2. Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og lokal forskrift åpnes følgende scooterløyper for rekreasjonskjøring:
  Umbukta – isen til grense Sverige 
  Bolna – grense Sverige 
  Krokstrand – Bolna Sverige 
  Andfjell – Virvatnet – Revet, Kallvatnet 
  Østerdal – Hammerhaugen – mot Sverige –Blediken
  Østerdal – Fiskarneset, Kallvatnet 
  Revet, Kallvatnet – Umbukta 
  Melfjellet – grense Rødøy 
  Umbukta – Fisklausvatnet 
  Jordbru – Revet, Kallvatnet
  3. Løypene kan tas i bruk når kravene i lov og forskrifter er ivaretatt.
  4. Det fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.
  Ordningen med snøscooterløyper og forskrifter om kommunalt løypenett i Rana kommune, gis en grundig evaluering etter 3 års drift, ang. økonomi, positive/negative ringvirkninger på natur og samfunn.
   
   

  Rana Høyres representant Jarl Stian Johansson har skrevet følgende etter at han deltok på MPR - møte i dag torsdag 20.10.:

  Opposisjonen, minus Venstre, lanserte et forslag om å ta i bruk samtlige scooter løyper som har vært utredet.
  AP ville være med på dette så forslaget vårt fikk flertall.
  Forskriftene som var vedlagt var stort sett greie, men vi hadde noen endringer, men endringene vi ønsker å gjøre vil forsinke prosessen med et år så det får vi bare la ligge i denne omgangen.
  Saken skal videre til formannskap og deretter til kommunestyret.
  Turistbasert næring vil kunne få en ny vår i kommunen og nærmiljøet vårt ville kunne bli brukt av enda flere enn i dag og det er ikke feil.

  Saken skal videre behandles i formannskapet 1.11. og i kommunestyret 8.11. hvor endelig vedtak skal fattes. Undertegnede og styret skal ha dialog med Jarl Stian Johansson og komme med konstruktive innspill for videre politisk arbeide frem mot disse datoene. Kom gjerne med gode argumenter og innspill på denne tråden om det er noe dere mener kan bidra positivt. Om dette står seg og blir vedtatt kan vi i overskuelig fremtid plutselig ha et løypenett i Rana PS! Husk sakligheten i evt innlegg 

   

  Hogstfelt 2016 Her er oversikt over de nye områdene Statskog vil at vi hogge ved på når snøen forsvinner   

                                               

                                                     VANNSTAND PR  01.09.17
               

  Akersvatnet har steget med 0,92 meter fra forrige fredag

  Roger Knutsen sitt bilde.